0950 44 66 66 info@imagination.sk

Dobrovoľné dražby

Spoločnosť Imagination

ako dražobník ponúka svojim klientom služby podľa Zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Dobrovoľné dražby vykonávame pre našich partnerov v zmysle rámcových zmlúv, pričom tieto subjekty trvajú na dôslednom dodržiavaní vyššie uvedeného zákona.

Dobrovoľná dražba 02A/2023

 •   Predmet dražby: Rodinný dom s.č. 252
 •   Adresa nehnuteľnosti: Partizánske-Veľké Bielice č. 252, okr. Partizánske
 •   Opakovanie dražby: opakované kolo
 •   Termín dražby: 19. septembra 2023 o 10:00
 •   Miesto dražby: Notársky úrad – Mgr. Martin Výskok, Februárová 153/3, Partizánske, SR
 •   Najnižšie podanie: 220.000,00 €
 •   Minimálne prihodenie: 1.000,00 €
 •   Výška zábezpeky: 45.000,00 €
 •   Účet: SK62 8330 0000 0050 6070 8003, VS 082021
 •   Fio banka, a.s.
 •   Prvá obhliadka:  12. septembra 2023, 10:00
 •   Druhá obhliadka:  14. septembra 2023, 10:00
 •   Kontakt:  0950 44 66 66, 0905 56 00 50
 •   Záujem o obhliadku nahláste prosím 24 hodín vopred.

Dobrovoľná dražba 03A/2023

 •   Predmet dražby: Sklad s.č. 190
 •   Adresa nehnuteľnosti:  Partizánske-Veľké Bielice č. 190, okr. Partizánske
 •   Opakovanie dražby: opakované kolo
 •   Termín dražby: 11. októbra 2023 o 10:00
 •   Miesto dražby: Notársky úrad – Mgr. Martin Výskok, Februárová 153/3, Partizánske, SR
 •   Najnižšie podanie: 207.000,00 €
 •   Minimálne prihodenie: 1.000,00 €
 •   Výška zábezpeky: 40.000,00 €
 •   Účet: SK62 8330 0000 0050 6070 8003, VS: 032023
 •   Fio banka, a.s.
 •   Prvá obhliadka:  3. októbra 2023, 10:00
 •   Druhá obhliadka:  5. októbra 2023, 10:00
 •   Kontakt:  0950 44 66 66, 0905 56 00 50
 •   Záujem o obhliadku nahláste prosím 24 hodín vopred.

Prihláška na obhliadku

Sme tu pre Vás

V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných nehnuteľností, alebo doplňujúcich otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Často kladené otázky

Pri výkone našej činnosti sa často stretávame s otázkami, ktoré priamo súvisia s výkonom dobrovoľnej dražby.

V tejto sekcii Vám ponúkame odpovede na tie najčastejšie otázky týkajúce sa dobrovoľných dražieb. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, neváhajte nás kontaktovať.

Čo je dobrovoľná dražba?

Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk.

Pri tomto verejnom konaní prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby na osobu, ktorá urobí najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu dražby.

Dobrovoľná dražba môže byť aj neúspešná ak bola licitátorom ukončená z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie na kúpu predmetu dražby.

Prečo sa mám rozhodnúť práve pre dobrovoľnú dražbu?

Dražba je jediný spôsob, ktorý Vám ponúka speňaženie majetku rýchlo a bez zbytočných prieťahov. Iným spôsobom dražby predbieha dlhodobý a zložitý proces schvaľovaný súdom. Pri dodržaní všetkých zákonom stanovených lehôt môže dražba úspešne prebehnúť za 50-60 dní. Výhodou je, že nepotrebujete žiadne právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, prípadne iného štátneho orgánu, žiadny exekučný titul, to znamená žiadne súdne a správne nekonečné konania.

Platím poplatky za vykonanie dražby vopred?

Nie, poplatky sú hradené z výťažku dražby a hradí ich dlžník až po skončení výkonu dražby.

Som záložný veriteľ v druhom a ďalšom rade. Je problém vykonať v tomto prípade dražbu?

Nie, dražbu je možné navrhnúť i ako záložný veriteľ v ďalších radoch. Je nutné však postupovať v súlade so zákonom 527/2002 Z.z. a uspokojiť prednostných veriteľov pred Vami.

Som dlžníkom a hrozí mi dražba. Ako sa bude voči mne postupovať?

Navrhovateľ dražby spísal zmluvu s dražobnou spoločnosťou, kde sa konkrétne dohodli podmienky dražby a vyčíslila pohľadávka navrhovateľa dražby. Po spísaní zmluvy sa pristúpi k oznámeniu o obhliadke nehnuteľnosti znalom, ktorý presne podľa postupov ohodnotí nehnuteľnosť. Vyhotoví sa znalecký posudok, ktorý bude slúžiť ako podklad pre najnižšie podanie.

Na základe znaleckého posudku sa vypíše Oznámenie o dobrovoľnej dražbe, ktoré podľa zákona 527/2002 Z.z. obdržia zákonom stanovené inštitúcie a osoby.

Dostal som oznámenie o vykonaní obhliadky. Známi mi poradili, aby som to ignoroval a neumožnil obhliadku nehnuteľnosti znalcom.

V žiadnom prípade Vám neodporúčame ignorovať obhliadku. Znalec v oblasti ohodnocovania nehnuteľnosti obhliadku uskutoční i bez Vášho vpustenia. Znalecký posudok bude vychádzať iba z podkladov, ktoré má znalec k dispozícii. Nezohľadní sa prerábka, doplnky a pridaná hodnota interiéru nehnuteľnosti a cena bude pravdepodobne nižšia.

Je mylné si namýšľať, že nevpustením znalca sa ďalej nepokračuje v dražbe. Sami sa zbytočne pripravíte o časť ceny nehnuteľnosti. Vyhotovený znalecký posudok je následne zaslaný i Vám.

Som dlžníkom, môžem požiadať o upustenie od dražby?

Od dražby upúšťa dražobná spoločnosť vo väčšine prípadov na základe navrhovateľa dražby. Pokiaľ ste dlžníkom, uhradením pohľadávky veriteľovi a navrhovateľovi dražby je dražobná spoločnosť podľa zákona 527/2002 Z.z. povinná odstúpiť od výkonu dobrovoľnej dražby.

Oplatí sa mi spolupracovať s dražobnou spoločnosťou?

Určite áno! Tu kladieme vysoký dôraz na vzájomnú spoluprácu. Nespoluprácou sa zbytočne vystavujete stresu a nepohode. Cena nehnuteľnosti môže vďaka neochote spolupracovať predstavovať nižšiu hodnotu a tým i výťažok dražby bude nižší.

Je v záujme dražobnej spoločnosti vysporiadať pohľadávky k prospechu všetkých zúčastnených strán a k spokojnosti ako navrhovateľa, tak i vlastníka draženej nehnuteľnosti alebo hnuteľnosti.

Kde sa dozviem, či skutočne bola na moju nehnuteľnosť vypísaná dražba?

Proces dobrovoľnej dražby prechádza jednotlivými fázami (oznámenie o obhliadke znalcom až po licitovanie licitátorom). Na základe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe notár zaregistruje oznámenie do centrálneho registra dražieb www.notar.sk.

V centrálnom registri dražieb je možné si skontrolovať, či nehnuteľnosť je predmetom dražby. Okrem iného Oznámenie o dobrovoľnej dražbe obdržíte i Vy a ďalšie inštitúcie určené zákonom 527/2002 Z.z.

Kde je možné si pozrieť vaše aktuálne dražby?
Naše dražby sú zverejňované priamo notárskym centrálnym registrom dobrovoľných dražieb.

Naša stránka poskytuje ucelený prehľad aktuálnych dražieb.

Od júna 2010 poskytujeme zoznam aktuálnych dražieb i prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Staňte sa i Vy našim fanúšikom a sledujte aktuálne dianie.