0950 44 66 66 info@imagination.sk

Dražobný poriadok

Platný od 25. mája 2018

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1.1

Predmetný dražobný poriadok upravuje proces prípravy, organizáciu a výkon dražby v zmysle ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“), ktorú realizuje spoločnosť Imagination, spol. s r.o. ako dražobník.

1.2

Dražba sa uskutoční na základe návrhu navrhovateľa a zmluvy o vykonaní dražby, ktorej zmluvnými stranami sú dražobník a navrhovateľ dražby.

1.3

Navrhovateľom dražby je:
a) vlastník predmetu dražby,
b) záložný veriteľ,
c) iná osoba oprávnená konať v mene vlastníka predmetu dražby a nakladať s týmto majetkom podľa právnych predpisov platných na území SR.

Článok II. Predmet dražby

2.1

Predmetom dražby môže byť:
a) hnuteľná a nehnuteľná vec,
b) právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná,
c) súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt,
d) podnik alebo časť podniku.

2.2

Predmetom dražby nemôže byť:
a) vec, právo alebo iná majetková hodnota, s ktorou na základe zmluvy, vykonateľného rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy nie je možné nakladať, alebo ak predaj veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty v rámci dražby vylučuje osobitný zákon,
b) cenné papiere,
c) majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb,
d) za podmienky, že navrhovateľom dražby nie je záložný veriteľ, predmetom dražby nemôže byť:
– nehnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právo zapísaným v katastri nehnuteľností,
– hnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v listinách osvedčujúcich vlastníctvo a nevyhnutných pre nakladanie s vecou,
– spoluvlastnícky podiel,
e) veci, na ktoré bolo uplatnené zádržné právo,
f) veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo podľa osobitných predpisov,
g) ak navrhovateľom dražby nie je záložný veriteľ, nie je možné dražiť vec bez súhlasu záložného veriteľa, ktorý má k danej veci zriadené záložné právo.

2.3

Predmet dražby musí byť v návrhu navrhovateľa na vykonanie dražby a v oznámení o dražbe označený spôsobom vylučujúci zámenu s inými predmetmi dražby

Článok III. Oznámenie o dražbe

3.1

Oznámením o dražbe dražobník vyhlasuje konanie dražby, pričom zároveň zabezpečí uverejnenie tohto oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb a zaslanie oznámenia osobám taxatívne určeným v zákone o dobrovoľných dražbách.

3.2

Dražobník zabezpečí, aby bolo oznámenie o dražbe spolu s prípadnými dodatkami oznamujúcimi zmeny v rozsah práv a záväzkov na predmete viaznucich a s ním spojených alebo stavu, v ktorom sa predmet dražby nachádza sprístupnené pred otvorením dražby vo verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa dražba koná.

Článok IV. Účastníci dražby

4.1

Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila na dražbu za účelom urobiť podanie, t.j. právnické a fyzické osoby, ktoré nie sú z účasti na dražbe vylúčené zákonom o dobrovoľných dražbách alebo osobitným právnym predpisom.

4.2

Účastník dražby musí:
a) mať spôsobilosť na právne úkony,
b) preukázať svoju totožnosť a prípadné oprávnenie konať za účastníka dražby, a to v prípade fyzickej osoby platným preukazom totožnosti (občianskym preukazom alebo pasom), v prípade právnickej osoby výpisom z obchodného registra nie starším ako 1 mesiac (originál alebo úradne overená fotokópia) a prípadne poverením konať za účastníka dražby (originál alebo úradne overená fotokópia písomného plnomocenstva s úradne overenými podpismi),
c) doložiť právne relevantný doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky alebo zložiť dražobnú zábezpeku na mieste konania dražby, v prípade ak bolo podmienkou účasti na dražbe jej zloženie,
d) predložiť písomné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby,
e) byť zapísaný do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobné číslo, ak sú rozdávané.

Článok V. Upustenie od dražby

5.1

Dražobník je povinný upustiť od dražby najneskôr do jej začatia, a to:
a) na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby,
b) na základe vykonateľného rozhodnutia, z ktorého je zrejmé, že navrhovateľ dražby nie je oprávnený navrhnúť vykonanie dražby,
c) na základe vykonateľného rozhodnutia, v zmysle ktorého je zmluva o vykonaní dražby neplatná,
d) ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy o vykonaní dražby,
e) ak podľa podmienok dohodnutých v zmluve o vykonaní dražby nie je možné dražbu vykonať,
f) ak neboli splnené podmienky stanovené v ust. § 13 a 17 zákona o dobrovoľných dražbách,
g) ak bo na majetok vlastníka predmetu dražby vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie v súvislosti s majetkom vlastníka premetu dražby,
h) ak je navrhovateľom dražby vlastník predmetu dražby a na predmet dražby alebo jeho časť bol nariadený výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie podľa osobitných predpisov,
i) ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a na predmet dražby zaťažený jeho záložným právom bol s jeho súhlasom nariadený výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie podľa osobitných predpisov,
j) na základe vykonateľného rozhodnutia, ktorým bolo zakázané nakladať s predmetom dražby,
k) ak dražobníkovi zaniklo živnostenské oprávnenie alebo
l) ak dražobník nemá uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.

Článok VI. Organizačné zabezpečenie dražby

6.1

Dražobník je povinný dohliadať na priebeh dražby, na činnosť licitátora a dbať na to, aby dražba prebehla v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR, so zmluvou o vykonaní dražby uzatvorenou s navrhovateľom dražby a s týmto dražobným poriadkom.

6.2

Z účasti na dražbe môže byť vylúčený každý, kto v priebehu dražby koná v rozpore s dobrými mravmi, napriek upozorneniu ruší priebeh dražby alebo iným spôsobom porušuje tento dražobný poriadok alebo iné právne predpisy platné na území SR.

6.3

Dražobník je povinný umožniť účastníkom dražby prístup do priestorov, v ktorých sa bude konať dražba aspoň 30 minút pred otvorením dražby.

6.4

Dražobník je povinný umožniť vstup zamestnancom orgánov poverených kontrolou dražby, ktorí sa musia preukázať platným poverením na vykonanie kontroly.

6.5

Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí dražobník verejnosti umožniť aspoň 10 minút pred otvorením dražby. Vstupné na jeden dražobný deň je najviac 3.32 € na osobu a deň. Vybrané vstupné je súčasťou výťažku dražby.

6.6

V dražobnej miestnosti je zakázané vyhotovovať písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

6.7

Svojím podpisom na prehlásení účastníka dražby vyjadruje účastník svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme obchodnej spoločnosti Imagination, spol. s r. o. podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to v rozsahu údajov uvedených v tomto prehlásení a prílohách a rozsahu údajov potrebných k výkonu dobrovoľnej dražby.

6.8

Ostatné ustanovenia sa upravujú a riadia v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VII. Dražobná zábezpeka

7.1

V prípade, že oznámenie o dražbe obsahovalo povinnosť zložiť dražobnú zábezpeku, podmienkou účasti na dražbe – ako účastník dražby, je predloženie právne relevantného dokladu o jej zložení na účet dražobníka, do notárskej úschovy alebo vo forme bankovej záruky, pripadne jej zloženie priamo na dražbe, a to priamo u dražobníka v hotovosti, najneskôr pred otvorením dražby.

7.2

Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30 % z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu 49 790, 88 €.

7.3

Dražobná zábezpeka bude účastníkovi dražby, ktorý v dražbe nemal úspech, vrátená po skončení dražby bankovým prevodom na účet, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi. V prípade, že účastník dražby zložil zábezpeku v hotovosti priamo na dražbe, dražobník ju vráti neúspešnému účastníkovi v hotovosti hneď po skončení dražby. Dražobník zabezpečí vydanie dražobnej zábezpeky z notárskej úschovy alebo vrátenie listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky neúspešnému účastníkovi dražby bez zbytočného odkladu po skončení dražby.

7.4

V prípade upustenia od dražby podľa článku V. budú dražobné zábezpeky vrátené účastníkom dražby bez zbytočného odkladu.

Článok VIII. Priebeh dražby

8.1

Dražbu otvára licitátor – vyvolaním. Licitátor oboznámi účastníkov dražby aj verejnosť s údajmi týkajúcimi sa predmetu dražby:
a) označenie a opis predmetu dražby,
b) odhadnutú alebo zistenú cenu predmetu dražby,
c) údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby,
d) údaje o nájomných zmluvách týkajúcich sa premetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich,
e) výšku najnižšieho podania a najnižšieho prihodenia.

8.2

Po oboznámení účastníkov dražby s obsahom vyvolania, licitátor vyzve účastníkov dražby k podávaniu ponúk.

8.3

Po výzve licitátora dávajú účastníci dražby ponuky oznámením ceny a zdvihnutím dražobného čísla, ak boli rozdávané. Prvé podanie účastníka dražby musí byť aspoň vo výške najnižšieho podania. Ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už urobené najmenej o najnižšie prihodenie. Podanie je platné, len ak boli splnené obidve podmienky, t.j. ústna ponuka a zdvihnutie dražobného čísla.

8.4

V prípade, že nebolo urobené ani najnižšie podanie, je licitátor oprávnený znižovať výšku najnižšieho podania až po najnižšie prípustné podanie. Suma, o ktorú môže licitátor znižovať najnižšie podanie ako aj najnižšie prípustné podanie je dohodnuté s navrhovateľom dražby v zmluve o vykonaní dražby.

8.5

Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie ponuky. V prípade, že žiaden z účastníkov dražby napriek dvojitej výzve a vyhláseniu licitátora, ktoré znie: „Ak neurobí niekto z prítomných účastníkov dražby podanie vyššie, ako bolo podanie naposledy urobené účastníkov dražby (označenie účastníka dražby, ktorý urobil najvyššie podanie), udelím mu príklep“, neurobí vyššie podanie, oznámi licitátor ešte raz posledné podanie a po tretej výzve vykoná príklep účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie. Svojím podaním je účastník dražby viazaný.

8.6

Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí.

8.7

V prípade, že niektorému z účastníkov dražby patrí zmluvné alebo zákonné predkupné právo k predmetu dražby, a ak to hodnoverným spôsobom preukáže dražobníkovi pred otvorením dražby, nie je tento účastník určeným prihodením viazaný; ak urobí podanie v rovnakej výške ako najvyššie podanie, udelí licitátor príklep účastníkovi dražby oprávnenému z predkupného práva.

8.8

Dražba je ukončená:
a) udelením príklepu,
b) ak žiaden z účastníkov dražby neurobil ani najnižšie podanie ani po jeho prípadnom znížení.

Článok IX. Zápisnica o vykonanej dražbe

9.1

Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33193,92 € priebeh dražby sa osvedčuje notárskou zápisnicou, inak je dražobník povinný po ukončení dražby vyhotoviť bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby, ktorá musí obsahovať náležitosti zákonom taxatívne vymedzené.

9.2

Zápisnicu o vykonanej dražbe podpisuje:
a) dražobník,
b) licitátor,
c) vydražiteľ.

Článok X. Povinnosti vydražiteľa

10.1

Vydražiteľ je účastník dražby, ktorému licitátor na dražbe udelil príklep.

10.2

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením a to v lehote a spôsobom stanoveným v oznámení o dražbe.

10.3

Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné dodatočne znížiť a nie je možné zaplatiť ju započítaním ani zmenkou.

10.4

Ak cena dosiahnutá vydražením je nižšia ako 6640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

10.5

V prípade, že cena dosiahnutá vydražením je vyššia ako 6640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.

10.6

V prípade spoločnej dražby (t.j. v prípade, ak sú predmetom dražby hnuteľné veci a najnižšie podanie pri žiadnej z nich nepresahuje sumu 16 596,96 € – dražia sa na jednej dražbe), je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 € hneď po udelení príklepu.

10.7

Ak vydražiteľ zložil dražobnú zábezpeku vo forme bankovej záruky, dražobná zábezpeka sa k cene dosiahnutej vydražením nezapočíta a vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške vo vyššie uvedených lehotách a po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením je dražobník povinný vrátiť vydražiteľovi záručné listy.

10.8

Ak vydražiteľ v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením neuhradí, dražba je zmarená a dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovej dražby. Po úhrade nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.

10.9

Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním založená; to platí aj na náklady opakovanej dražby konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Článok XI. Zmarenie a neplatnosť dražby

11.1

Dražba sa považuje za zmarenú v prípade, ak vydražiteľ v stanovenej lehote neuhradil cenu vydraženého predmetu dražby.

11.2

Zmarením dražby zanikajú účinky príklepu ku dňu udelenia príklepu.

11.3

Ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do 3 mesiacov odo dňa konania dražby. Súd určí neplatnosť dražby, ak je na tom naliehavý právny záujem. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste.

Článok XII. Opakovaná dražba

12.1

Opakovaná dražba sa uskutoční na základe zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzavretej medzi navrhovateľom predchádzajúcej dražby a dražobníkom, ktorý vykonával predchádzajúcu dražbu, ak predmet dražby nebol vydražený alebo ak bola dražba zmarená vydražiteľom.

12.2

Zmluva o vykonaní opakovanej dražby musí byť uzavretá do 10 dní po doručení zápisnice o vykonanej dražbe alebo vyrozumení o zmarení dražby.

12.3

Opakovanú dražbu nie je možné vykonať, ak dražobník upustil od dražby alebo ak bola dražba neplatná.

12.4

Proces opakovanej dražby sa v primeranom rozsahu riadi podľa predchádzajúcich ustanovení tohto dražobného poriadku.

Článok XIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva, Odovzdanie predmetu dražby

13.1

Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu udelenia príklepu všetky práva a záväzky spojené s podnikom.

13.2

Ak sa nespisuje notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby, dražobník vydá bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, ktorý nadobudol vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby písomné potvrdenie o vydražení predmetu dražby.

13.3

Súčasťou potvrdenia o vydražení musí byť doklad, z ktorého bude zrejmý dátum a spôsob zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Ak sa priebeh dražby neosvedčuje notárskou zápisnicou musí byť súčasťou rovnopisu potvrdenia o nadobudnutí vlastníctva aj rovnopis zápisnice o priebehu dražby obsahujúci aj podpísaný rovnopis oznámenia o dražbe.

13.4

Ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou obdrží vydražiteľ dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením.

13.5

Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, dražobník zašle po zaplatení ceny predmetu dražby príslušnej správe katastra jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu.

13.6

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby je dražobník povinný za podmienok stanovených v oznámení o dražbe odovzdať vydražiteľovi bez zbytočného odkladu predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí v zápisnici o odovzdaní predmetu dražby.

13.7

Nebezpečenstvo škody na predmete dražby predchádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť na škodu vydražiteľ.

13.8

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

13.9

Ak s predmetom dražby prechádzajú na vydražiteľa práva voči tretím osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe oznámiť tento prechod tretím osobám bez zbytočného odkladu. V oznámení uvedie najmä označenie vydražiteľa a deň prechodu práva.

13.10

Prechodom vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby nie sú dotknuté:
a) práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby,
b) predkupné práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu,
c) záložné práva a práva zo zmlúv o obmedzení prevodu nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Článok XIV. Osobitná zodpovednosť

14.1

Navrhovateľ dražby zodpovedá:
a) za vady predmetu dražby, ktoré mu boli alebo mali byť pri podaní návrhu na uskutočnenie dražby známe a neupozornil na ne včas dražobníka v zmluve o vykonaní dražby,
b) za správnosť vyhlásenia o tom, že predmet dražby je možné dražiť,
c) za pravosť, výšku a splatnosť pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva, ak je navrhovateľ dražby záložným veriteľom,
d) za škodu, ktorú spôsobil porušením oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách a porušením iných ustanovení tohto zákona,
e) za škodu spôsobenú v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách.

14.2

Dražobník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil:
a) porušením ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách,
b) tretím osobám postupom licitátora,
c) uskutočnením dražby, ak na jej vykonanie nebol v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách oprávnený.

14.3

Notár zodpovedá za škodu spôsobenú svojím pochybením pri uverejnení informácií v Notárskom centrálnom registri dražieb podľa osobitného zákona.

14.4

Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Článok XV. Záverečné ustanovenia

15.1

Všetky práva a povinnosti dražobníka, účastníkov dražby i ďalších osôb, ktoré budú na dražbe prítomné alebo ich práva budú dražbou dotknuté a nie sú upravené týmto dražobným poriadkom sa riadia právnym poriadkom SR a najmä príslušnými ustanoveniami zákona o dobrovoľných dražbách.

<a href="https://www.drazby-konkurz.sk" onclick="window.history.go(-1); return false;">Späť na predchádzajúcu stranu</a>